Nasze Szkółki

Regulamin

 1. Organizatorami zajęć dostępnych w kalendarzu pod adresem www.iloverolki.pl/kalendarz są podmioty prowadzące działalność w danym mieście oraz wskazane w formularzu zapisu na zajęcia w polu Szkółka:
 2. Zgłoszenie udziału w zajęciach jest równoważne z zaakceptowaniem i przestrzeganiem regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (U.2015.2135 j.t.) i polityką prywatności serwisu. W przypadku niepełnoletnich uczestników, regulamin dotyczy ich prawnych opiekunów.
 3. Zgłoszenie na zajęcia dokonywane jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem www.iloverolki.pl/kalendarz
 4. Liczba miejsc w grupach jest ograniczona. Pierwszeństwo mają osoby, które zapisały się na zajęcia poprzez kalendarz. Na zajęcia można również zgłosić się bez wcześniejszej rejestracji, jednak udział w nich uzależniony od ilości wolnych miejsc.
 5. Instruktorzy I Love Rolki mają prawo do skreślenia z listy oraz odmówienia możliwości wzięcia udziału w zajęciach osobom zakłócającym porządek, osobom pod wpływem alkoholu lub narkotyków, osobom, które nie posiadają wystarczających umiejętności do wzięcia udziału w wybranych zajęciach, osobom przeszkadzającym w prowadzeniu zajęć lub w jakikolwiek inny sposób naruszającym Regulamin.
 6. Celem działalności szkółki jest szkolenie sportowe oraz organizacja zajęć sportowych z zakresu jazdy na łyżwach i rolkach.
 7. Płatności za zajęcia należy dokonać u instruktora prowadzącego (wskazanego w formularzu zapisu) będącego przedstawicilem podmiotu organizujacego lekcję.
 8. Ceny za lekcje podane są na stronie internetowej I Love Rolki lub na stronie szkółki prowadzącej zajęcia w danym mieście. I Love Rolki zastrzega możliwość zmiany cennika.
 9. Jedna jednostka lekcyjna trwa 60 minut.
 10. Organizator może poinformować uczestnika o odwołaniu zajęć telefonicznie lub mailowo. Za zajęcia, które nie odbyły się z winy I Love Rolki lub przyczyn niezależnych od organizatora wniesione opłaty uczestnik może wykorzystać na innych zajęciach lub mogą zostać zwrócone.
 11. Osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązane są do:
  - przestrzegania zasad bezpieczeństwa;
  - bezwzględnego posłuszeństwa instruktorom i opiekunom;
  - kultury osobistej i zdyscyplinowania;
  - przestrzegania niniejszego regulaminu
 12. Każdy z członków szkółki zobowiązany jest do:
  - posiadania sprzętu sportowego
  - posiadania sprzętu zabezpieczającego przed upadkami (kask, ochraniacze)
  - zjawiania się na zajęcia punktualnie;
  - samodzielnego przygotowania do zajęć
 13. Zabrania się wejścia uczestników zajęć na taflę lodowiska lub w przypadku rolek na salę ćwiczeniową bez zgody instruktorów.
 14. W miejscu odbywania się zajęć obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz zażywania narkotyków.
 15. Podmiot organizujący zajęcia nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni oraz w miejscu prowadzanie zajęć. Zaleca się niepozostawianie cennych przedmiotów w szatni lub bez opieki na terenie otwartym gdzie odbywają się zajęcia.
 16. W przypadku niedyspozycji instruktora, Podmiot organizujący zajęcia ma prawo wyznaczyć zastępstwo, bez konieczności informowania uczestników o zmianie. Jeśli nieobecność instruktora jest zaplanowana, uczestnicy zostaną poinformowani o zmianach podczas zajęć.
 17. W przypadku małej liczby osób w grupie, Podmiot organizujący zajęcia ma prawo zamknąć grupę lub jednorazowo odwołać zajęcia. W tym przypadku osoby które opłaciły zajęcia otrzymają zwrot pieniędzy.
 18. Podmiot organizujący zajęcia nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe w czasie zajęć. Zaleca się indywidualne ubezpieczenie NNW.
 19. Podmiot organizujący zajęcia nie ponosi również odpowiedzialności za osoby, które nie przedstawią zaświadczenia lekarskiego o aktualnym stanie zdrowia i ewentualnych innych przeciwwskazaniach do uczestnictwa w zajęciach.
 20. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów (pogorszenie samopoczucia, mdłości, bóle, osłabienie) należy przerwać wykonywanie ćwiczeń i zgłosić dolegliwości prowadzącemu zajęcia.
 21. Uczestnik zajęć we własnym zakresie wykonuje kontrolne badania lekarskie.
 22. Uczestnicy będą informowani o zmianach w regulaminie. W przypadku braku akceptacji zmiany w regulaminie możliwa jest rezygnacja z udziału w zajęciach oraz otrzymanie zwrotu opłat za zajęcia.
 23. Wszyscy kursanci proszeni są o zgłaszanie się na zajęcia punktualnie, w rolkach oraz ochraniaczach - gotowi do jazdy. Czas poświęcony na przebranie się lub ubranie rolek nie będzie ekstra doliczany do godzin lekcyjnych, dlatego też zalecamy przychodzenie 15 minut przed czasem.
 24. Osoby, które zapisały się na zajęcia i nie mogą się na nich pojawić proszone są o odwołanie swojej obecności u instruktora prowadzącego w celu zwolnienia miejsca - dane kontaktowe instruktora jak e-mail oraz telefon znaleźć można w formularzu zapisu.