Bladecamp 2020 by Rollrunners

1. Akceptacja ceny obozu i wypełnienie formularza: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciLtTWw4yxgFO-Dpb_Bh_Aszif_nOR1vEb4hYFAgpTnstwyg/viewform

2. Wpłata zaliczki w wysokości 500zł przelewem w terminie między 1.02.2020-28.02.2020r. na rachunek: ING BANK ŚLĄSKI PL 86 1050 1979 1000 0090 8054 2013. Przelew musi być zatytułowany: Obóz rolkowy Bladecamp – pierwsza rata Imię i Nazwisko.

3. Dostarczenie 14 dni przed rozpoczęciem obozu podpisanej i wypełnionej Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika Obozu wraz z kserokopię karty szczepień, podpisanego Regulaminu Obozu, a także Umowy Obozu (oryginały). Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać listem zwykłym na adres:
Icerunners Rollrunners Sp. z o.o.
Ul. Wierzyńskiego 2
87-100 Toruń

4. II rata w wysokości 1490 zł płatna w terminie między 1.06.2020-31.06.2020r. przelewem, na konto: ING BANK ŚLĄSKI PL 86 1050 1979 1000 0090 8054 2013. Przelew musi być zatytułowany: Obóz rolkowy Bladecamp – druga rata Imię i Nazwisko.
*Źle zatytułowane przelewy będą zwracane.

Brak wpłaty w określonym powyżej terminie powoduje wycofanie zgłoszenia.
W przypadkach losowych wykluczających możliwość wzięcia udziału dziecka w obozie rodzice bądź opiekunowie prawni powinni przekazać informację o rezygnacji z uczestnictwa poprzez wysłanie e-maila na adres: rollrunners.poznan@gmail.com
W przypadku wyżej wymienionych sytuacji zwrot wpłaty zostanie dokonany wg następujących warunków:

  • rezygnacja do 30 dni przed datą rozpoczęcia obozu – zwrot za potrąceniem zaliczki w wysokości 500 zł,
  • rezygnacja na 29 i mniej dni przed datą rozpoczęcia obozu – zwrot za potrąceniem 60% ceny obozu.